Hava Durumu

Bursa Uludağ Üniversitesi Laboratuvar tanı testi kiti alacak

İlan Numarası ILN01892072
İlan Türü İhale
İlan Giriş Tarihi: 19.09.2023 00:01
İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI'NA 15 KALEM LABORATUVAR TANI TEST KİTİ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI'NA 15 KALEM LABORATUVAR TANI TEST KİTİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/955326

1-İdarenin
a) Adı : SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : GÖRÜKLE IZMIR YOLU 16059 GÖRÜKLE NİLÜFER/BURSA
c) Telefon ve faks numarası : 2242954174 - 2242954199
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI'NA 15 KALEM LABORATUVAR TANI TEST KİTİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI'NA 15 KALEM LABORATUVAR TANI TEST KİTİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANESİ AMBARI.
ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İDARE VE YÜKLENİCİ TARAFINDAN İMZALANMASINDAN SONRA İŞE BAŞLANACAKTIR. SİPARİŞLER YÜKLENİCİNİN TEBLİGAT ADRESİ OLARAK GÖSTERDİĞİ ELEKTRONİK POSTA ADRESİNE GÖNDERİLECEK OLUP SİPARİŞİ VERİLEN MALZEMELER SİPARİŞ YAZILARINDA BELİRTİLEN SÜRELERDE [30 (OTUZ) GÜN ] TESLİM EDİLECEKTİR. YAZILI SİPARİŞLER PARTİ-PARTİ VERİLECEKTİR. İŞE BAŞLAMA TARİHİ 01.01.2024- İŞİ BİTİRME TARİHİ 31.12.2024'TÜR .
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.10.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ODASI 16059 GÖRÜKLE NİLÜFER BURSA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekliler "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" ni sunmak zorundadır. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı dışında olan ürünler için isteklilerin kapsam dışı yazılı beyanları esastır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında olan tüm sarf malzemeler ve cihazlar için istekliler teklif edilecek ürünlerin ve cihazların ÜTS kaydı olduğuna dair evrak ihalede sunulmalıdır. Ancak Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan sarf malzemeler CE veya FDA belgeli olmalıdır. ÜTS Kaydı olmayan malzemeler için kayıt dışı belgesi sunulacaktır.
İstekli Firma Bayi, Anabayi ve Tedarikçi kodunu gösterir belgeyi teklif ile birlikte sunacaktır. İstekli; teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünü tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair ÜTS kaydı  ihalede sunulacaktır. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teknik şartnamede numune/katalog, teknik şartnameye cevap vb istenmişse veya benzeri ibare varsa Teklif Edilen Malzemeye Ait Numune, Katalog, broşür, teknik şartnameye cevap veya benzeri belgeler istekli firmalarlardan  "Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında istenecektir. Verilen süre içerisinde Numune ve/veya Katalog veya benzeri tanıtım materyali,  Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi zemin katında bulunan numune odasına Numune/Katalog Teslim Tutanağı düzenlenerek teslim edilecektir.  Numune/Katalog Teslim Tutanağı 3 (üç) nüsha düzenlenerek tutanak karşılığında teslim edilecektir.  1 nüshası isteklide kalacak, 1 nüshası numune/kataloğu teslim alan kişide kalacak, 1 nüshası da Satınalma İhale Birimi'ne teslim edilecektir.
Firma teklifi ile birlikte alıma konu cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal teknik dokümanları vermelidir.
Firmalar, kuracakları cihazın hangi marka, model ve tip olduğunu belirterek, teknik şartnamenin tüm maddelerine, şartname maddelerinin sırasına göre tek tek Türkçe olarak cevap veren "Şartnameye Uygunluk Belgelerini" mutlaka vereceklerdir. Bu uygunluk belgesi, imza konusunda yetkili firma görevlisi tarafından imzalanmış ve onaylanmış olmalıdır. Şartname uygunluk belgesinde verilen cevaplar, firmanın vermiş olduğu orijinal doküman, prospektüs veya katalogların hangi sayfada olduğu açıklanarak işaretle belirtilecektir.
Teknik şartnamede talep edilip kataloglarda belirtilemeyen maddelerin gösterilememe gerekçesi ve ayrıntılı açıklamaları teklif zarfı içerisinde idareye sunulacaktır. Sunulan bu teknik dokümanlar ve kataloglar orijinalleri yanında orijinallerinin Türkçe dışında herhangi bir dilde olması halinde ayrıca Türkçe olarak sunulacaktır.
Orijinalleri Türkçe olmayan teknik doküman ve katalogların belge orijinalinin yanında Türkiye’de bir Yeminli Tercüman tarafından tercüme edilip onaylanması durumunda ayrıca herhangi bir noter veya apostil onayı aranmayacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr
Basın No ILN01892072
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.