Bu haber kez okundu.

CHP adayları “sabıkalı” çıktı

HABER: MURAT DORUK

Üst üste ceza almışlar!

2009 yılından bu yana, şüpheli sanıklar hakkında açılan davalarda Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile yardımcısı Turgay Erdem’in üst üste birden fazla hapis cezaları almasına rağmen, infaz birleştirilme işlemlerinin yapılmadığı iddiaları ise hukukçuları hayrete düşürüyor.

Aday olmaları Anayasa’ya aykırı

Seçme ve seçilme Kanununu düzenleyen Anayasa’nın 76. Maddesine göre, bir yıllık hapis kararı veya güveni kötüye kullanma gibi suçlardan süresi ne olursa olsun hapis cezası alanların, kamu yönetime seçilmesine engel teşkil ettiği ileri sürüldü. Bu durumda, Bozbey ve Erdem’in Belediye Başkan adayı olamayacakları da konuşuluyor.

CHP adayları “sabıkalı” çıktı

Mahalli seçimler yaklaşırken Bursa yerel siyasetinde ana muhalefet partisi CHP tarafından belirlenen Büyükşehir ve Nilüfer Belediyesi başkan adaylarının “sabıkalı” olduklar iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

İddialara göre, Nilüfer Belediye Başkanı olan ve partisi tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen Mustafa Bozbey’in, 2002 senesinden başlayıp, bugüne kadar devam eden davalarla ilgili olarak çok sayıda hapis cezası ve görevden uzaklaştırma cezaları aldığı ortaya çıkarıldı.

Bozbey ve arkadaşları için verilen bu cezaların, Ceza Mahkemesi Kanunu gereğince mahkemelerce ertelendiği, fakat üst üste gelen ceza kararlarına rağmen, kararları veren mahkemelerin eski verilen hapis cezalarını dikkate alıp infazların birleştirilmesi, ceza birleştirilmesine yönelik şimdiye kadar herhangi bir çalışma yapmadıkları iddia ediliyor.

Hukukçulara göre, İnfaz Kanunu gereğince, herhangi bir kişi her ne sebeple olursa olsun, birden fazla davada en az iki ayrı suçtan veya aynı suçtan hapis kararı verilmesi halinde, bu kararların birleştirilmesi gerekiyor.

Anayasa’nın 76. Maddesine göre ise, herhangi bir suçtan en az bir yıl hapis cezası alan veya kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla yargılanıp ceza alanların seçimlere katılıp aday olmaları, seçilseler bile görev emri, mazbata almalarına engel olan hükümler var. İddialara göre, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve şu anda Nilüfer Belediye Başkanı adayı gösterilen Turgay Erdem ile arkadaşlarına verilen hapis cezalarının kararları, Adli Sicil bilgilerine işlenmemiş. Bu nedenle de seçimlere aday olabilme adına istenilen adli sicil belgelerinde, “adli sicil kayıtları yoktur” ibaresi yer alıyor.

Oysa, hukuk uzmanları, Seçim Kurullarının, adayların her ne kadar “adli sicil kayıtları yoktur” belgesi almış olsalar bile Ankara Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarında işlenmiş halde duran eski cezaların kontrol etmesi ve karşılaştırma yapmalarına yönelik görev ve inceleme yetkilerinin bulunduğuna dikkat çekiyorlar.

31 Mart seçimleriyle ilgili aday bildirim süreçleri sırasında bu kez Bursalı bazı seçmenler, CHP adayları Mustafa Bozbey ile Turgay Erdem’in adaylıklarına Anayasa’nın 76. Maddesinin “f” bendi gereğince, daha önce aldıkları hapis cezaları nedeniyle “seçilme hakları bulunmadığı iddiasıyla”  itiraz etmeye hazırlanıyorlar.


A)Mahalli İdareler Seçimlerinde Aday Olabilmek İçin Zorunlu Kanuni Şartlar:

Belediye başkanlığına, il genel ve belediye meclisi üyeliğine adaylık başvurusunda bulunacak kimselerin aşağıdaki şartları taşımaları zorunludur(2972 s.K.m.9-2839 s.K.m.11).

1-Türk Vatandaşı olmak,

2-25 yaşını doldurmuş olmak,

3-En az ilkokul mezunu olmak,

4-Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak,(Muaf olanlar aday olabilir)

5-Kısıtlı olmamak,

6-Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

7-Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olmamak,

8- Affa uğramış olsalar bile:

a. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olmamak,

b. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olmamak,

c. Terör eylemlerinden mahkum olmamak,

d. Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olmamak.

9-5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53/1-a-b maddesi uyarınca,

a)Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

b)Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî haklan kullanmaktan,

yasaklanmasına karar verilmemiş olmak.

Adli sicil kaydında sabıkası bulunan aday adaylarının;

a) 2972 sayılı Kanunun 9. maddesiyle atıfta bulunulan 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. maddesi (f) fıkrasında belirtilen suçlardan ve (e) fıkrasında söz edildiği gibi taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanların,

• Kesinleşmiş cezalarının infazından sonra, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 121 – 122 – 123 – 124. veya 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 13/A maddelerine göre mahkumiyet kararlarına ilişkin olarak ayrı ayrı Memnu Hakların İadesi kararları almaları ve kararın kesinleşme şerhli (açıklamalı),

b) Yine, 2972 sayılı Kanunun 9. maddesiyle atıfta bulunulan 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. maddesinin (f) fıkrasında yazılı suçlardan ve (e) fıkrasında belirtilen taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olup da cezaları ertelenmiş olanların,

• 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 95/II. maddesine göre, hüküm tarihinden itibaren beş yıl içinde, başka bir suçtan hüküm giymemiş olduklarını kanıtlayabilmeleri için söz konusu tecilli mahkumiyet kararlarının kesinleşme şerhli (açıklamalı),
onaylı birer örneğini,

c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca, taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla veya 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11/f maddesinde belirtilen suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların bu cezalarını infaz ettiklerine veya infaz etmiş sayıldıklarına ilişkin belgeyi,

Başvuru evrakı

MADDE 11- Aşağıda yazılı olanlar milletvekili seçilemezler:

a) İlkokul mezunu olmayanlar,

b) Kısıtlılar,

c) yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,

d) Kamu hizmetinden yasaklılar,

e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar,

f) Affa uğramış olsalar bile;

1. Zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, (görevi kötüye kullanma- Güveni Kötüye Kullanma)  dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar, 1. (Değişik: 4778 - 2.1.2003 / m.15) Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

2. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkûm olanlar,

3. Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa, açıkça tahrik etme suçlarından mahkûm olanlar, 3. (Değişik: 4778 - 2.1.2003 / m.15) Terör eylemlerinden mahkum olanlar,
 

4. Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasî ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olanlar.

……

Bozbey’in kesinleşen hapis cezaları


     1-  Bursa 13. Asliye Ceza Mahkemesi 2006/ 1195 Esas 
Suç: Mal ve Hizmet alımından kaçınmak yoluyla Görevi Kötüye Kullanma

Sanıklar: Mustafa BOZBEY- 6 ay hapis ve 3 ay görevden uzaklaştırma 415 Tl para cezası. 
Kararın kesinleştiği tarih: 15 Eylül 2009 tarih.
      2- Bursa 4. Asliye Ceza Mahkemesi 2009/653 esas 
Suç: Güveni Kötüye Kullanma   (Yeşil alana inşaat yapım izni.)
Sanık Mustafa BOZBEY, 10 ay hapis 3 ay görevden ve memuriyetten men, 450’şer TL para cezası. 25 12.2010 tarihinde karar verildi.

 03.01.2012 tarihinde kesinleşti.


      3- Bursa 12. Asliye Ceza Mahkemesi 2006/984_bozmadan sonraki 2010/525
Suç: Güveni kötüye kullanmak Kaçak inşaata göz yummak. Yeşil Alana inşaat yaptırmak
Sanıklar Mustafa BOZBEY, ve arkadaşları 5’er ay hapis, 375 Tl’ her biri ayrı ayrı para cezası, 2 ay 15 gün memuriyetten uzaklaştırma

Kesinleşme tarihi 27.10.2010

………….

İDDİALARA GÖRE MUSTAFA BOZBEY SİCİL KAYITLARINDAN BAZILARI

Bursa 13. Asliye Ceza Mahkemesi

2006/ 1195 Esas

Suç: Mal ve Hizmet alımından kaçınmak  (Halk arasında ihaleye fesat karıştırmak)

Sanıklar: Mustafa BOZBEY- 6 ay hapis ve 3 ay görevden uzaklaştırma 415 Tl para cezası

Kararın kesinleştiği tarih: 15 Eylül 2009 tarih.

….

4. Asliye Ceza Mahkemesi

2009/653 esas

Suç: Güveni Kötüye Kullanma   (Yeşil alana inşaat yapım izni. Halk arasındaki anlayışı Park alanına kaçak inşaat yaptırmak)

Sanık Mustafa BOZBEY, 10 ay hapis 3 ay görevden ve memuriyetten men, 450’şer TL para cezası.

25 12.2010 tarihinde karar verildi.

….

12. Asliye Ceza Mah.

2006/984_bozmadan sonraki 2010/525

Suç: Güveni kötüye kullanmak

Kaçak inşaata göz yummak. Yeşil Alana inşaat yaptırmak

Sanıklar Mustafa BOZBEY, 5’er ay hapis, 375 Tl’ her biri ayrı ayrı para cezası, 2 ay 15 gün memuriyetten uzaklaştırma.

….

7. Asliye Ceza   2004/923- 2010/547

Güveni Kötüye Kullanmak ve Görevini İhmal

Sanık Mustafa BOZBEY – Zaman aşımından dava düştü.

Hepsine erteleme!

Mahkemeler, sanık Mustafa BOZBEY ve arkadaşları hakkında verilen bu kararları, CMK uyarınca kararın ertelenmesi ile sonuçlandırmış. Suç tarihleri farklı olmasına rağmen, verilen kararlardan önce suç işlendiği nedeniyle ceza aldığı davaların birleştirilmesine yasal engel bulunduğunu öğrendik.

Suç işlemeyi alışkanlık haline getiren, aynı mahiyette sürekli suç işlediği iddiasıyla hakkında şikayet bulunan ve hakkında pek çok kesinleşmiş hapis kararı bulunan sanık Mustafa BOZBEY’in bu suçları hapis kararlarının kesinleştiği tarihten önce işlediği iddia edilerek, bu nedenle de ceza birleştirilmesi yapılmadığı için birleştirilmesinin yapılmaması vicdanları sızlatıyor.

Adaletin yerine getirilmediği yolunda halk arasında geniş bir inanış var.

Bu nedenle, suç tarihi ne olursa olsun, bir kişinin iki ayrı mahkemeden ayrı ayrı veya iki ayrı suçtan ayrı ayrı hapis cezası alması halinde, kararların birleştirilmesi hakkın ve adaletin yerine gelmesine yol açacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner234